ระบบควบคุมห้องอาคารอัตโนมัติใช้พลังงานเน็ตซีโร่

ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อกำรออกแบบระบบควบคุมห้องอัตโนมัติใช้พลังงานเน็ตซีโร่ เนื่องจาก ทางคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอในงานนิทรรศการ งานจัดแสดงต่าง ๆ โดยมีเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ สร้างความหลำกหลายต้องการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ ซึ่งการดำเนินกำร เริ่มต้นจากกำรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้น ทำการทดลองอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบควบคุมเซ็นเซอร์ภายในห้องพัก ในส่วนของอุปกรณ์ภาครับภาคส่งข้อมูล และแสดงผลของการใส่ข้อมูล จนสามารถใช้งานจริง จากผลการทดสอบเฮดอาร์ซีซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การควบคุมเซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ เฮดอาร์ซียังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลการทำงานไปยังจอแสดงผลด้วยความเร็ว โดยอำศัยการตรวจจับการ ทำงานของเซ็นเซอร์ ซึ่งเหมาะกับการทำงานอัตโนมัติภายในห้องพักพัฒนำจากชุดควบคุมเฮดอาร์ซี และเซ็นเซอร์ ต่ำง ๆ เป็นกำรใช้งำนชุดควบคุมเฮดอำร์ซีให้เกิดประโยชน์หลำกหลำย โดยเมื่อป้อนข้อมูลเข้ำไปกับเฮดอำร์ซีที่ต่อ เซ็นเซอร์หลายอย่างจะมีหน้ำที่สองหน้ำที่คือ กำรสั่งทำงานเซนเซอร์ให้ทำงานตามที่ป้อนข้อมูลไว้ ส่วนหน้ำที่ ที่ สองคือการแสดงผลกำรทำงานไปยังจอแสดงผล ซึ่งการพัฒนำระบบควบคุมอัตโนมัติภำยในห้องพักสำมำรถนำไป ประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างทั้งในด้านการออกแบบการติดตั้งและนำเสนอเพื่อเป็นการศึกษำเป็นต้น

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : -
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ระบบควบคุมห้องอาคารอัตโนมัติใช้พลังงานเน็ตซีโร่ 
520 a : Description 
ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อกำรออกแบบระบบควบคุมห้องอัตโนมัติใช้พลังงานเน็ตซีโร่ เนื่องจาก ทางคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอในงานนิทรรศการ งานจัดแสดงต่าง ๆ โดยมีเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ สร้างความหลำกหลายต้องการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ ซึ่งการดำเนินกำร เริ่มต้นจากกำรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้น ทำการทดลองอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบควบคุมเซ็นเซอร์ภายในห้องพัก ในส่วนของอุปกรณ์ภาครับภาคส่งข้อมูล และแสดงผลของการใส่ข้อมูล จนสามารถใช้งานจริง จากผลการทดสอบเฮดอาร์ซีซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้การควบคุมเซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ เฮดอาร์ซียังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลการทำงานไปยังจอแสดงผลด้วยความเร็ว โดยอำศัยการตรวจจับการ ทำงานของเซ็นเซอร์ ซึ่งเหมาะกับการทำงานอัตโนมัติภายในห้องพักพัฒนำจากชุดควบคุมเฮดอาร์ซี และเซ็นเซอร์ ต่ำง ๆ เป็นกำรใช้งำนชุดควบคุมเฮดอำร์ซีให้เกิดประโยชน์หลำกหลำย โดยเมื่อป้อนข้อมูลเข้ำไปกับเฮดอำร์ซีที่ต่อ เซ็นเซอร์หลายอย่างจะมีหน้ำที่สองหน้ำที่คือ กำรสั่งทำงานเซนเซอร์ให้ทำงานตามที่ป้อนข้อมูลไว้ ส่วนหน้ำที่ ที่ สองคือการแสดงผลกำรทำงานไปยังจอแสดงผล ซึ่งการพัฒนำระบบควบคุมอัตโนมัติภำยในห้องพักสำมำรถนำไป ประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างทั้งในด้านการออกแบบการติดตั้งและนำเสนอเพื่อเป็นการศึกษำเป็นต้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.