ผลิตภัณฑ์ขนมถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขนมถ๎วย (2) เพื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองที่เสริมในผลิตภัณฑ์ขนม ถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง (3) เพื่อศึกษาการใช๎กะทิธัญพืชทดแทนกะทิสดในผลิตภัณฑ์ ขนมถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง (4) เพื่อศึกษาคุณคําทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนม ถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง กลุํมตัวอยําง คือ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายใน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จ านวน 50 คน ท าการประเมินทางประสาทสัมผัสในด๎านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ สัมผัส ความชอบโดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให๎คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) น าข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินมาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติวิเคราะห์ความแตกตํางของ คําเฉลี่ย (ANOVA)

Published date : Aug 01, 2023
Publisher : สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Page : 64
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ขนมถ้วยเสริมกะทิธัญพืชและกากถั่วเหลือง 
300 a : Total pages 
64 
520 a : Description 
ผลิตภัณฑ์ขนมถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขนมถ๎วย (2) เพื่อศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองที่เสริมในผลิตภัณฑ์ขนม ถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง (3) เพื่อศึกษาการใช๎กะทิธัญพืชทดแทนกะทิสดในผลิตภัณฑ์ ขนมถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง (4) เพื่อศึกษาคุณคําทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนม ถ๎วยเสริมกะทิธัญพืช และกากถั่วเหลือง กลุํมตัวอยําง คือ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายใน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จ านวน 50 คน ท าการประเมินทางประสาทสัมผัสในด๎านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ สัมผัส ความชอบโดยรวม โดยวิธีการชิมแบบให๎คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scales) น าข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินมาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติวิเคราะห์ความแตกตํางของ คําเฉลี่ย (ANOVA) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.