เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นผลึกแห่งความคิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาระบบควบคุม วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หรือวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล (เมคาทรอนิกส์) นอกจากนี้ยังเหมาะเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิศวกรโรงงาน ช่างเทคนิค และผู้สนใจ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

Published date : Aug 28, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 285
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744431035 
245 a : Title 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม 
300 a : Total pages 
285 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นผลึกแห่งความคิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาระบบควบคุม วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หรือวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล (เมคาทรอนิกส์) นอกจากนี้ยังเหมาะเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิศวกรโรงงาน ช่างเทคนิค และผู้สนใจ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.