เทคนิคการสอนแบบโครงงาน

โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่สังคมในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล อย่างว่องไว เด็กไทย เยาวชนไทย คนไทยจึงต้องเป็นนักเรียนรู้ (learner) ด้วยการเป็นนักสืบสวน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันกัน รวมทั้งเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

Published date : Aug 29, 2018
Publisher : ชมรมเด็ก
Category :
Page : 94
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163354730 
245 a : Title 
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
300 a : Total pages 
94 
520 a : Description 
โลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่สังคมในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล อย่างว่องไว เด็กไทย เยาวชนไทย คนไทยจึงต้องเป็นนักเรียนรู้ (learner) ด้วยการเป็นนักสืบสวน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันกัน รวมทั้งเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.