หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)

เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร ประกอบด้วยเรื่อง แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูล โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลง ประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้ว การขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

Published date : Aug 31, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 240
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9744432101 
245 a : Title 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer) 
300 a : Total pages 
240 
520 a : Description 
เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร ประกอบด้วยเรื่อง แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูล โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลง ประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้ว การขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับ ปวช. และผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.