มารยาทไทย

มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง แต่ปัจจุบันคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากสังคมไทย ดังนั้น เพื่อนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและดีงามของมารยาทไทยกลับคืนสู่วิถีชีวิตของคนไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสืบสาน

Published date : Sep 05, 2018
Publisher : สกายบุ๊คส์
Page : 182
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162130762 
245 a : Title 
มารยาทไทย 
300 a : Total pages 
182 
520 a : Description 
มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง แต่ปัจจุบันคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากสังคมไทย ดังนั้น เพื่อนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและดีงามของมารยาทไทยกลับคืนสู่วิถีชีวิตของคนไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสืบสาน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.