ประมวลภาพสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการสรุปผลและแนวทางการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกงานนำเสนอผลการทำงาน และบอกถึงปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ มุมมอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ไข ปรับปรุง เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษารุ่นต่อไป ณ ห้อง 4304 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

MARC Information

245 a : Title 
ประมวลภาพสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการสรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
100 a : Author 
520 a : Description 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกงานนำเสนอผลการทำงาน และบอกถึงปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ มุมมอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ไข ปรับปรุง เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษารุ่นต่อไป ณ ห้อง 4304 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
0 : Youtube VDO code 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.